Opplysningstavle Furuhaug 2020-02-11 10

Furuhaugmarka Veglag

Furuhaugmarka Veglag har historie tibake til utskiftningssak i Furuhaugmarka som vart ferdig i 1984. Det vart etter dette bygd skogsbilveg frå Fv65 med bru over Tiåa ved Furuhaugen og veg over til Lulia i Grønlifeltet, ca 4 km. Vegen vart ferdig i 1989.

IMGP6192.JPG

Vedtekter for Furuhaugmarka Veglag

 1. Furuhaugmarka Veglag har som formål å bygge og vedlikeholde skogs- og turistveger i Furuhaugmarka.

 2. Medlemskap.

Medlemmene av laget skal være grunneiere som kan nytte vegene i området.
Medlemmenes ansvar er begrenset til andelsinnskuddet.
Det kan ikke utbetales utbytte av eventuelt overskudd. Det kan heller ikke utbetales fra overskudd ved eventuell oppløsning av laget.
Medlemskapet er åpent, tallet på medlemmer og kapital er vekslende.
Medlemskapet følger eiendommen.

 1. Vedlikehold.

Når det gjelder vedlikehold av vegen, skal dette dekkes av innkomne avgifter og bompenger.
(Vedlikehold skal dekkes av innkomne avgifter og bompenger.)

 1. Vegavgifter.

Årsmøtet fastsetter nødvendige avgifter til dekning av utgifter i forbindelse med vedlikehold og utbedringsarbeid.

 1. Styre.

Laget skal ledes av et styre på 3 medlemmer.
Styret velger selv leder.
Vervet som leder/styremedlem bør gå på omgang mellom medlemmene.
Alle har plikt til å ta imot valg. Funksjonstida er minst 2 år.

 1. Styrets ansvar og plikter.

Leder og det øvrige styret skal lede laget etter vedtektene og medlemsmøtenes vedtak.
Styret skal etter fullmakt fra medlemsmøtet ta opp nødvendige lån til utføring av vedtatte tiltak.

Styret skal:
1. Lede drifta av veglaget.
2. Sørge for velteplasser og parkeringsplasser.
3. Sørge for forsvarlig vedlikehold.
4. Sørge for at vegavgifter kommer inn til rett tid.
5. Sørge for bokføring og revisjon.
6. Regulere eller stoppe transport for å verne vegen f.eks. ved flom eller teleløsning.

 1. Medlemsmøte.

Medlemsmøte kan sammenkalles når styret med leder finner det nødvendig, eller når 30 % av medlemmene krever det for å avgjøre ei bestemt sak. Alle medlemmer har rett til å møte. Husstandsmedlemmer, forpakter o.l. kan møte med fullmakt.

 1. Årsmøte.

Årsmøte skal holdes hvert år i løpet av første halvår.
Årsmøtet er vedtaksført når minst halvparten av de frammøtte har stemt for.

På årsmøtet skal behandles:
1. Årsmelding og revidert regnskap.
2. Vanlige årsmøtesaker (valg, event. fullmakter).
3. Fastsetting av avgifter.
4. Det skal føres protokoll over alle møter.

 1. Medlemmer eller trafikanter skal rette seg etter leder/styrets tilvisning for bruk av vegen.
  Dersom noen bruker vegen slik at denne blir skadet, skal vedkommende for egen regning sette den i samme stand som før bruken.

 2. Avgifter – Bomveg.
  Det er årsmøtet som til enhver tid fastsetter avgiftene på bomvegen.

  Revidert og vedtatt på årsmøtet 8. mai 2017.

   

På årsmøtet til Furuhaugmarka Veglag 30.03.22 ble det vedtatt nye bompengesatser fra 01.05.22.

De nye satsene er:

Sesongkort                                kr.  1300,-
Turkort                                       kr.     80,-
Helgekort (fredag - søndag).   kr.     150,-

Grunneiere betaler etter vanlige bompengesatser.

Alle kjørende oppfordres til å betale med Vipps til #105819 (Furuhaugmarka Veglag)

Kontonr. 4111.43.28179

Det er også som før mulig å betale kontant i begge bomkassene.

Oppdateringer om vegen legges ut på Facebook-gruppen Furuhaugmarka Hytteområde.