cows-2641195_1920

Pressemelding fra Innovasjon Norge:

Rekordstor interesse for investeringer i landbruket

Innovasjon Norge har hatt rekordstor etterspørsel etter landbruksmidler i år, delvis som følge av koronakrisen. Prosjektene viser at det er stor vilje til omstilling og nytenkning i landbrukssektoren.

 

Ingressbildet er tatt av Pete Linforth fra Pixabay. 


I starten av juni var det gitt tilsagn på 85% av årets rammer for tilskudd til prosjekter innenfor tradisjonelt landbruk . For landbruksvirkemidlene totalt sett er det gitt 1460 tildelinger hittil i 2020, og i penger utgjør dette 785 millioner kroner i tilskudd og 455 millioner i lån.

– At det er stor interesse for disse midlene tyder på optimisme, mange gode prosjekter og stor investeringsvilje i sektoren, sier administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli.

Både til tross for, og på grunn av koronasituasjonen, blir det gjort nye investeringer i landbruket og tilknyttet virksomhet. Det et er mange spennende prosjekter der aktørene viser evne til å omstille seg i en krevende situasjon.

Et eksempel på dette er Ostebygda, et samarbeid mellom bønder og fire ysteri i Hol i Hallingdal, som har måttet satse på dagligvaremarkedet etter at leveranser til hotell og restaurant falt vekk.

– Det er svært gledelig at det er stor investeringsvilje i det tradisjonelle landbruket og vilje til omstilling innenfor lokalmat og reiselivsområdet. For mange har koronaepedemien gjort dette ekstra krevende, sier landbruksminister Olaug Bollestad.
 

Tradisjonelt landbruk

Til tradisjonelle landbruksprosjekter har Innovasjon Norge hittil i år delt ut 485 millioner i tilskudd, og 415 millioner i lån. Dette går i hovedsak til investeringer i driftsbygninger og produksjonsutstyr for husdyrproduksjon og frukt- og grøntnæringen.

Innovasjon Norge prioriterer her prosjekter som gir økt matproduksjon der det er markedspotensial og er bærekraftige med tanke på miljø og dyrevelferd.

I tillegg til at det har vært rekordstor etterspørsel etter midlene, har det i år også vært en dreining mot at mere av midlene har gått til investeringer innen frukt og grønt.


Lokalmat og landbrukstilknyttet reiseliv

Det er også en mengde gode prosjekter knyttet til lokalmat- og drikke, og natur- og kulturorienterte aktiviteter basert på ressurser i landbruk og reindrift. Flere av dem som har fått tilskudd og lån har måttet snu seg rundt og tenke nytt i en koronasituasjon, og mange lokalmatbedrifter har måttet gå over til produksjon til dagligvare, gårdsutsalg og direktelevering.

Totalt er det bevilget rundt 86 millioner kroner i tilskudd til prosjekter innenfor dette området.


Bioenergi

Det har også vært veldig stor pågang på midlene som går til bioenergiprosjekter, som skal stimulere jord- og skogbrukere til å produsere, bruke og levere bioenergi i form av brensel eller ferdig varme.

Mange har sett hvilken stor økonomisk gevinst en slik investering kan ha på gården, og det er flere og flere som går over til miljøvennlige gårdsvarmeanlegg.