DSC_0924

Øker næringsbudsjettet for å støtte næringslivet

Onsdag hadde kommunestyret i Rindal møte med folkevalgtopplæring. Kommunestyret avslutta arbeidsdagen med orienteringer fra Svorka og fra barnevernstjenesten, samt noen få saker til behandling. Det ble blant annet vedtatt å styrke næringsbudsjettet for å kunne gi ekstra støtte til lokale bedrifter.

Kommunestyret behandlet først en sak om oppfølging av boligpolitisk plan. Synkende folketall i kommunen, salg og utleie av kommunale boliger, samt utbygging av boligfelt, ble tema i debatten.

Ola T Heggem (Sp) presiserte at man Ikke må planlegge ut fra at folketallet skal fortsette å synke, men heller jobbe for at de dystre spådommene ikke slår til.

DSC_0918.jpg

Neste punkt på saklista handlet om eventuelt påfyll av næringsbudsjettet for 2020.

Rådmannes innstilling lød slik:

Kommunestyret slår fast at det ordinære budsjettet for lån og tilskudd til bedrifter for 2020 er brukt opp og henviser nye søknader til behandling i 2021, om de ikke kommer inn under kriteriene for tildeling fra de særskilte korona-midlene eller kan omarbeides til å gjøre det. 

Ordfører Vibeke Langli (Sp) tok ordet. Hun sa at korona-pandemien førte til at det ble bråstopp i næringslivet, også i Rindal, og dette førte til permitteringer. Mange bedrifter mistet alle sine oppdrag så å si over natta, og enda flere mistet oppdrag på grunn av usikkerheten i tida som fulgte. Heldigvis har bedriftene i stor grad kommet i gang igjen. Kommunen har fått ekstra konornamidler, som har blitt utdelt raskt, og det har vært til hjelp for mange bedrifter.

Men nå viser næringslivet initiativ, og det har kommet inn enda flere søknader om ekstra midler.

– Vi trenger arbeidsplasser, og nå er det viktigere enn noen gang at vi er med og bidrar, sa ordføreren.

Magnar Dalsegg (H) la fram følgende forslag fra Senterpartiet og Høyre:

Kommunestyret ønsker at for resten av 2020, skal det være mulig å søke på midler fra RUF.
Følgende områder skal prioriteres:
- Prosjekter som vil gi en vesentlig sysselsettingseffekt
- Søknader om midler til rådgivning/forundersøkelser av bedriftsutviklingstiltak.
- Prosjekter som sikrer, trygger og bevarer eksisterende næringsliv.

Søknader ut over dette kan overflyttes til behandling i 2021, om de ikke kommer inn under kriteriene for tildeling fra de særsklite korona-midlene eller kan omarbeides til å gjøre det.

DSC_0935.jpg

Line Flåtten (Ap) ba om en kommentar fra rådmannen om mulige konsekvenser av det framlagte forslaget. Dette med tanke på den økonomiske situasjonen som kommunen er i.

– Går det ut over noe annet? spurte hun.

Ass. rådmann Sivert Dombu påpekte at det ikke er noe budsjett i det framlagte forslaget. Det er ikke mulig å gjennomføre et slikt vedtak uten å ha med tall som gir formannskapet ei ny ramme. Formannskapet har ikke myndighet til å ikke dele ut penger som ikke kommunestyret har bevilget. Han påpekte også at dersom det skal bevilges ekstra midler så bør dette gjøres i dette møtet, det bør ikke utsettes.

Magnar Dalsegg påpekte at det står i saksframlegget at kommunens bidrag til bredbånd til Romundstadbygda trolig vil gå ned fra budsjetterte 800.000 kr til 400.000 kr. Det frigir penger som må kunne brukes til dette formålet.

Line Flåtten (Ap) la fram forslag fra Arbeiderpartiet om å øke RUF-potten med 100.000 kroner.

Ola T Heggem (Sp) la fram forslag fra Senterpartiet og Høyre om at formannskapet disponerer midler fra bredbåndsutbygginga, anslagsvis 400.000 kr.


Senterpartiet og Høyre sitt første forslag ble enstemmig vedtatt.

Tilleggsforslaget fra Senterpartiet og Høyre ble deretter vedtatt med 9 mot 8 stemmer. Dermed falt Arbeiderpartiet sitt forslag.

 

Kommunestyremøtet kan etter hvert ses i opptak på Kommune-TV.